Soutěž Příběhy 20. století

Dokumentaristickou soutěž pořádají od roku 2013 neziskové organizace Post Bellum a Pan, ve spolupráci s celou řadou dalších partnerů. Veškeré informace nalze najít na webu www.pribehy20stoleti.cz. Organizátoři vyzývají občany České republiky (od roku 2015 též Slovenska), aby zdokumentovali příběhy například svých prarodičů, rodičů, sousedů, známých či kteréhokoliv jiného pamětníka, natočili jejich vzpomínky na video či audio záznama zpracovali pamětnický příběh dle pravidel soutěže. Organizátoři pomáhají zájemcům s náměty na příběhy, technickou a odbornou konzultací.. Vzpomínky by měly být doplněné fotografiemi, popř. deníky, archivy a podobně. Každý, jednotlivec nebo tým, si zvolí jednu ze tří soutěžních kategorií: 13 - 15 let, 16 - 18 let a dospělá veřejnost od 19 let.

Popis autorských práv

Autoři soutěžních příspěvků souhlasím a udělují svolení ‒ licenční autorská práva ‒ k bezplatnému užití svého soutěžního díla a s tím spojených materiálů, jako jsou fotografie, texty, video, zvuky, k publikování ať už v celé nebo redakčně upravené podobě. Souhlasím, aby byl můj soutěžní příspěvek bezplatně zařazen do pamětnických projektů Paměť národa, Aplikace Paměti národa, Příběhy 20. století, Moderní dějiny.cz a dalších projektů, které realizují organizátoři a jejich partneři. Autoři souhlasí s uvedením svého jména v případě publikování. Tento souhlas udělují ve smyslu práva autorského: jakýmkoli způsobem dle ustanovení §12 zákona č. 121/2000 Sb., užít dílo, tj. zejména, dílo zpracovat, doplnit, libovolně upravit a jakýmkoli způsobem šířit. Tato práva se udělují jako výhradní, tj. nelze licenci k užití díla udělit jakékoli jiné třetí osobě a tato práva jsou neomezená z hlediska času, území, množství (počtu) užití, způsobu šíření. Nabyvatel je oprávněn udělená práva převést na třetí osobu s právem dalších převodů, a není povinen výše uvedenou licenci využít. Výše uvedená práva jsou udělována bezplatně. Zároveň tímto autor prohlašuje, že poskytnuté dílo je ůvodním výtvorem a jeho užitím v rozsahu výše uvedeném nedojde k porušení jakýchkoliv autorských, osobnostních či jiných práv třetích osob.

162 pamětníků
stránka 1 / 17