Osudy a jazyk Moravských Chorvatů

Association of Croats in the Czech Republic

Fakt, že na jižní Moravě po staletí žili Chorvaté, je široké české společnosti dodnes poměrně málo znám, a to navzdory tomu, o jak významný historický, etnologický a lingvistický unikát se jedná. V průběhu 16. století pronikali přes Balkán do Evropy Turci. Strach, který vyvolávali, přiměl početnou skupinu chorvatského obyvatelstva vydat se na sever do těch částí habsburské monarchie, kde mohli doufat v poklidnější život. Tato migrační vlna se týkala asi dvou až tří set tisíců lidí a jejím důsledkem vznikly chorvatské komunity na území dnešního Maďarska, Rakouska, Slovenska a také na Moravě. Na Moravě Chorvaté osídlili její nejjižnější, tehdy řídce osídlené oblasti na Mikulovsku, Břeclavsku, Podluží a Hodonínsku. Postupně se asimilovali, avšak ve třech obcích na Drnholecku si udrželi svou identitu až do konce 40. let 20. století. Jednalo se o Frélichov (Frielištof, dnes Jevišovka), Nový Přerov (Nuova Prerava) a Dobré Pole (Gutfjeld). Podle sčítání lidu z roku 1930 zde žilo 1 800 osob hlásících se k chorvatské národnosti. Důležitou okolností, která zapříčinila, že Chorvaté na Drnholecku si tak dlouho uchovali svůj jazyk a své chorvatské povědomí, bylo bezesporu to, že žili mezi německým etnikem. Asimilace proto neprobíhala tak rychle jako v oblastech, kde je obklopovalo české obyvatelstvo. Po skončení druhé světové války se ráz československého pohraničí značně proměnil. Německé obyvatelstvo bylo odsunuto a podobný osud potkal po roce 1948 i Chorvaty. Komunistický režim je prohlásil za „nespolehlivé“ a rozhodl o jejich vysídlení na severní Moravu. Z původních tří vesnic byli vystěhováni do 118 obcí, což značně urychlilo proces jejich asimilace. Projekt Osudy a jazyk Moravských Chorvatů realizovalo za podpory Ministerstva kultury ČR Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR. Cílem projektu je zaznamenat vzpomínky a také specifický chorvatský dialekt této postupně mizející etnické skupiny.

Popis autorských práv

Výstupy projektu je možné využívat pouze k nekomerčním účelům za účelem zkoumání dějin (jazyka) Moravských Chorvatů. Realizátor projektu si vyhrazuje právo být informován o všech výstupech, které využily zde poskytnutý materiál.