1945 - konec války. Návraty domů, odchody z domova.

Post Bellum / Ośrodek Karta

Migrace je jedním z klíčových slov, kterým by se dalo charakterizovat 20. století. Bývá odhadováno, že jenom během jeho první polovině bylo 60 až 80 milionů obyvatel Evropy donuceno opustit svůj domov, aby se do něj už nikdy natrvalo nevrátili zpět. K největším přesunům docházelo na konci druhé světové války a těsně po jejím skončení. Projekt „ 1945 – návraty domů, odchody z domova“ se snaží postihnout fenomén migrace z perspektivy Polska a Československa, dvou středoevropských zemí, jejichž společnosti se v důsledků přesunů obyvatelstva definitivně proměnily. Domov, do nějž se lidé z války vraceli, už rozhodně nebyl takovým, jaký ho opouštěli. Tisíce židů, kterým se podařilo přežít nacistické vraždění, hledali – a často marně – zbytky ze svých předválečných životů, na něž by mohli navázat. Vojáci přicházeli z bojišť, často s pocitem, že nyní nastane opravdový mír – jak se časem ukázalo, domněnka tak úplně pravdivá nebyla. S příchodem nového pořádku nastávala i jiná politická realita – mnozí (zvláště mezi Poláky) na ni doplatili deportací do gulagu, někteří, aby zůstali na svobodě, museli opět prchat. Polsko se posunulo na západ. Ztratilo své východní oblasti, které připadly Sovětskému svazu, místo toho získalo jako kompenzaci území původně německé. Téměř dva miliony Poláků z východu se museli přestěhovat na západ, přišli do domů, které uprázdnili Němci. Naopak asi milion a půl Ukrajinců a Bělorusů z Polska byli přesídleni do Sovětského svazu. Také původní německé Kladsko se stalo polským – a česká menšina, která zde žila, byla vystěhována do Československa. Se ztrátou domova často souvisel pocit „vykořeněnosti“. Jedinec přišel o své jistoty, na která byli jeho předci zvyklí po staletí. Bylo jen na něm, jak se s novou realitou vyrovnal a dokázal ji snášet (nebo jí čelit). Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci "Česko-polského fóra" na podporu projektů směřujících k rozvoji česko-polských vztahů.

Popis autorských práv

Příběhy pamětníků, texty, fotografie, obrázky, zvukové záznamy, audiovizuální záznamy a jakákoli jiná autorská díla vytvořená v rámci projektu „1945 - konec války. Návraty domů, odchody z domova“ a zveřejněná na internetových stránkách www.pametnaroda.cz (dále jen „autorská díla“), jsou výsledkem mezinárodní spolupráce organizace POST BELLUM, z.ú ., se sídlem Španělská 1073/10, Praha 2, IČ: 26548526 (dále jen „POST BELLUM“) a organizace Fundacja Ośrodka KARTA, UL. Narbutta 29, 02-536 Varšava, NIP 526-030-59-57 a mohou být chráněna na základě jiného právního řádu, než právního řádu České republiky, a mohou se řídit jinou právní úpravou než zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Za účelem zjištění podmínek oprávněného užití těchto autorských děl prosím kontaktujte na e-mailu: info@postbellum.cz

44 pamětníků
stránka 1 / 5