Příběhy 20. století

Post Bellum / Hlavní město Praha

V roce 2001 se skupina českých novinářů a historiků, která se potkávala na různých tiskových konferencí, výročních pietních akcích u pomníků, založila instituci – POST BELLUM (z lat. "Po válce"). Vedlo je k tomu přesvědčení, že pamětníci musí dostat příležitost svůj příběh vyprávět v celku, souvisle, detailně. Jejich paměti jsou jedním z nejcennějších svědectví o moderních dějinách, ale i povaze českého národa. Pokud jejich vzpomínky nebudou zachovány pro současné a budoucí generace, jen těžko se bude společnost vypořádávat, vyrovnávat se s totalitní minulostí. Chceme shromáždit co možná nejrozsáhlejší sbírku rozhovorů - autentických osobních příběhů a svědectví. Novináři začali ve svém volném čase navštěvovat pamětníky a budovat sbírku vzpomínek, fotografií, deníků a různých textů o osudech z doby 2. světové války a komunistické totality. Dnes sbírka Post Bellum čítá stovky zpracovaných rozhovorů s pamětníky. Archiv vzpomínek osobností českého národa buduje skupina reportérů a moderátorů bývalé české redakce BBC, redaktorů Českého rozhlasu a absolventů humanitních oborů. Natáčíme vzpomínky během delších sezeních s pamětníky. Necháváme pamětníky vyprávět, tak, jak sami uznají za vhodné, nevedeme s nimi klasický novinářský rozhovor. Po odvyprávění příběhu se s pamětníkem obvykle setkáváme podruhé. Během tohoto sezení mu ukazujeme archivní dokumenty, podrobněji rozpracováváme některé epizody z jeho života. Vzpomínky pamětníka v tomto projektu doplňujeme textovou (snažíme se stručnou a výstižnou formou popsat o čem pamětník vyprávěl) a fotografickou dokumentací. Ve zvláštních případech vyprávění pamětníků natáčíme TV technikou. Moc děkujeme všem donátorům, bez kterých bychom se neobešli. Děkujeme. Prosíme všechny, které jsme projektem Příběhy 20. století zaujali, pomozte finančně i vy. Děkujeme. Bankovní spojení na sdružení Post Bellum: 51-1707230277/0100 Kontakty: Ředitel Post Bellum Mikuláš Kroupa, mikulas.kroupa@postbellum.cz

Popis autorských práv

Příběhy pamětníků, texty, fotografie, obrázky, zvukové záznamy, audiovizuální záznamy a jakákoli jiná autorská díla vytvořená v rámci projektu Příběhy 20. století a zveřejněná na internetových stránkách www.pametnaroda.cz (dále jen „autorská díla“) jsou jednotlivě a jako celek chráněna autorským právem jako autorská díla v souladu se zákonem č. 121 /2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“). Obsah databází nacházejících se na internetových www.pametnaroda.cz je chráněn jako dílo souborné a je možné jej využívat pouze v souladu s autorským zákonem za účelem přístupu a běžného užívání obsahu databáze. Podmínkou oprávněného užití autorských děl (nebo jejich částí) zveřejněných na webové stránce www.pametnaroda.cz je získání licence od organizace POST BELLUM, z.ú., se sídlem Španělská 1073/10, Praha 2, IČ: 26548526 (dále jen „POST BELLUM“). Za tímto účelem nás, prosím, kontaktujte na e-mailu: info@postbellum.cz Není-li s organizací POST BELLUM na základě písemné licenční smlouvy dohodnuto jinak, je možné autorská díla (nebo jejich části) užívat pouze pokud takové užití není v rozporu s běžným způsobem užití a ani jím nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora, a to zejména následujícími způsoby: • užívat autorské dílo (nebo jeho část) pro osobní potřebu fyzické osoby, pokud účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu; • užívat výňatky (úryvky) autorského díla v odůvodněné míře ve svém samostatném díle nebo pro účely vědecké či odborné tvorby, pokud takové užití bude v souladu s poctivými zvyklostmi a pouze v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem • užívat autorské dílo (nebo jeho část) při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a to v rozsahu odpovídajícímu sledovanému účelu; • užívat autorské dílo (nebo jeho část) ve spojitosti se zpravodajstvím týkajícím se aktuálních událostí, a to v rozsahu odpovídajícím informačnímu účelu, a to spolu s uvedením jména autora a odkazem na zdroj www.pametnaroda.cz; • užívat autorské dílo (nebo jeho část) v odpovídající míře v periodickém tisku, televizním či rozhlasovém vysílání nebo jiném hromadném sdělovacím prostředku, a to spolu s uvedením jména autora a odkazem na zdroj www.pametnaroda.cz; • užívat autorské dílo (nebo jeho část) při školních představeních, v nichž účinkují výlučně žáci, studenti nebo učitelé školy nebo školského či vzdělávacího zařízení, pokud účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu. Neoprávněné užití autorských děl (nebo jejich částí) v rozporu s autorským zákonem může mít za následek vznik občanskoprávní, správní a trestněprávní odpovědnosti. POST BELLUM je oprávněno se domáhat namísto autora některých nároků, jako je právo na náhradu škody a na vydání bezdůvodného obohacení podle zvláštních právních předpisů.

3770 pamětníků
stránka 1 / 377