Svedkovia z obdobia neslobody

Nation's Memory Institute

Jednou z úloh Ústavu pamäti národa ( ÚPN ) je zverejňovať a sprístupňovať informácie z obdobia neslobody. Od novembra r. 2004 vznikalo na pôde ÚPN audiovizuálne pracovisko, ktorého cieľom je zviditeľňovať konkrétne ľudské osudy z čias totality. Do dnešného dňa sme nakrútili viac ako 170 svedeckých výpovedí, ktorých celkový čas videozáznamu prevyšuje 350 hodín. Každým rokom pribudne viac ako 100 hodín audiovizuálneho záznamu. Svedectvá prenasledovaných občanov, prevažne politických väzňov zachytávajú obdobie druhej sv. vojny, holokaustu, národné povstanie, deportácie do trestaneckých táborov v Rusku, päťdesiate roky, tábory nútených prác v ČSSR, rok 1968, obdobie normalizácie až po november 1989. Nakrúcanie, výber pamätníkov, výber svedectiev a témy rozhovorov prebiehajú v súlade so schváleným projektom Oral history, ktorý v našom ústave koordinuje referát Oral History. Výpovede svedkov zostanú uložené v archíve ÚPN a majú slúžiť pre bádateľské a vzdelávacie účely a pre výrobu budúcich TV dokumentov. Aby sme svedectvá týchto pamätníkov sprístupnili širokej verejnosti, uvažujeme s kompletnou digitalizáciou výpovedi Oral History. Výber svedectiev a kontakty na pamätníkov OH získavame na základe spolupráce s partnerskými organizáciami ako sú KPVS, ZPKO alebo na základe osobných kontaktov. Nakrúcaniu svedectiev predchádzajú bádateľské aktivity historikov, osobné stretnutia s pamätníkmi, počúvanie svedectiev a dohoda o ich zverejnení. Dohoda výpovedi OH je registrovaná a uložená v Spisovom obale produkčného centra OH. Snahou ÚPN je využívať AV svedectvá v neobmedzenom časovom a teritoriálnom rozsahu. Jedná sa o zverejnenie výpovedí OH v tlačových a elektronických médiách, na internete, doma aj v zahraničí. Náš referát spolupracuje s Ústavom pre štúdium totalitných režimov v Česku. V medzinárodnom projekte Spoločenstva európskej pamäti- Memory of Nation ( Pamäť národa ), ktorý sa zaoberá európskym internetovým portálom OH, sme sa aj my aktívne zapojili do budovania spoločnej databázy. Cieľom projektu je, aby sme širokej verejnosti sprístupnili hrôzy, ktoré so sebou priniesli totalitné režimy. Pre tento účel sme sa zúčastnili spoločného sympózia v Prahe a získali certifikát pre prácu na portáli- www.pametnaroda.cz V januári 2009 ÚPN, podpisom deklarácie Európskej pamäti sme potvrdili záujem o spoluprácu pri zverejňovaní svedectiev o zločinoch bývalých totalitných režimov. Záujem o AV záznamy z obdobia neslobody prejavujú predovšetkým bádatelia, historici, dokumentaristi a študenti seminárnych alebo diplomových prác. Najväčší záujem o využívanie audiovizuálneho materiálu je zo strany televíznych tvorcov. Máme nádej, že náš spoločný portál poskytne potenciálnym záujemcom omnoho väčšie možnosti.

Popis autorských práv

Na stránke www.upn.gov.sk bude odkaz na svedectvá pamätníkov OH, odkiaľ sa užívatelia hypertextovým prepojením prekliknú na portál www.pametnaroda.cz. Vzhľadom na citlivé obsahy svedeckých výpovedí OH musíme rešpektovať podmienky ich zverejnenia. Svojím respondentom sa ÚPN zaväzuje, že tretej osobe svedectvá na zverejnenie vytrhnuté z kontextu neposkytne. Výber svedectiev na portál www.pametnaroda.cz bude realizovať v súlade s podpísanými dohodami o zverejnení svedectiev.

114 pamětníků
stránka 1 / 12