Němečtí antifašisté v Československu

USD

Projekt „Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu“ řešil v letech 2006–2008 Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. Spoluřešitelskými institucemi byly Muzeum města Ústí nad Labem a Národní archiv . Část projektu Oralní historie se zabývala získáváním osobních svědectví a vzpomínek z okruhu adresátů projektu, respektive osob jim blízkých metodou oralní historie. Na sběru a zpracování osobních svědectví a vzpomínek se podíleli pracovníci v České republice i v zahraničí, především ve Spolkové republice Německo. Životopisné rozhovory byly zaznamenávány v digitální zvukové podobě a v několika případech také formou digitálního audiovizuálního záznamu. Na samém začátku projektu odstartovala informační kampaň s cílem vyhledat pamětníky, kteří by historikům mohli sdělit svá svědectví. Kampaň probíhala ve spolupráci Ministerstvem zahraničí ČR, zastupitelskými úřady České republiky a Českými centry. Řešitelský tým zveřejnil výzvu k široké mezinárodní veřejnosti. Jejím cílem bylo oslovit sledovanou skupinu obyvatel v zahraničí a navázat s nimi a jejich rodinami kontakt. Podobně se postupovalo také vzhledem k české veřejnosti. Hlavní deníky vycházející v České republice přinesly na konci roku 2006 výzvu k pamětníkům a stručná informace o projektu vyšla také v řadě tiskovin městských a radničních novin v regionech bývalého pohraničního území. Za adresáty projektu a tedy potencionální narátory výzkumný tým určil osoby, které splňovaly alespoň dvě z následujících kritérií: 1. dne 29. září 1938 měly československé státní občanství a žily na území dnešní České republiky 2. v průběhu druhé světové války se aktivně zapojily do odboje doma i v zahraničí nebo byly nacistickým režimem perzekuovány (např. věznění, zatčení) 3. utrpěly újmu po 8. květnu1945 v souvislosti s opatřeními uplatňovanými proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu (především pokud jim nebylo umožněno obnovit československé občanství). V průběhu realizace projektu byl okruh narátorů rozšířen o příbuzné, především potomky osob splňujících zadané podmínky, kteří současně se svým životním příběhem vyprávěli příběh jejich. Všechny rozhovory byly vedeny s přihlédnutím k osobnosti a stylu vyprávění jednotlivého narátora podle jednotného schématu rozhovoru; jejich těžiště tvořily osobní vzpomínky na situaci v Československé republice v předmnichovském období, politický boj antifašistů, zážitky a zkušenosti z období po obsazení pohraničních území, odbojovou činnost a perzekuci během války, poválečnou diskriminace a zakotvování v novém, respektive staronovém prostředí po válce. Na základě jednoho až dvou setkání s pamětníkem, při kterých se rozhovor realizoval, byla ke každému z nich vytvořena kompletní složka narátora. Ta kromě záznamu rozhovoru a jeho přepisu obsahuje také současnou osobní fotografii narátora, základní životopisná data či biografii, narátorem poskytnuté dobové dokumenty a fotografie, protokol o rozhovoru. Kompletní složky narátorů jsou uloženy v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., kde jsou přístupné veřejnosti. Do konce srpna 2008 bylo získáno 70 osobních svědectví pamětníků. Necelá polovina rozhovorů byla pořízena v České republice (29), ostatní v Německu (30), Rakousku (5), Anglii (3) a v zámoří Kanadě a Spojených státech (3). Na řešení úkolů sekce orální historie v rámci projektu „Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu“ se podíleli Barbora Čermáková, David Weber z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Tomáš Okurka z Muzea města Ústí nad Labem, Martin Hořák, Renáta Sulková, Jiří Opluštil a Pavla Plachá ze společnosti Živá paměť, o. p. s. Hlavním koordinátorem tazatelů v zahraničí byla Alena Wagnerová a mezi tazatele patřili Geog Schatz, Stefan Dölling, Rosemarie Mieder, Giselinde Schwarz, Jana Starková.

Popis autorských práv

Příběhy pamětníků, texty, fotografie, obrázky, zvukové záznamy, audiovizuální záznamy a jakákoli jiná autorská díla vytvořená v rámci projektu Němečtí antifašisté v Československu a zveřejněná na internetových stránkách www.pametnaroda.cz (dále jen „autorská díla“) jsou jednotlivě a jako celek chráněna autorským právem jako autorská díla v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“). Obsah databází nacházejících se na internetových stránkách www.pametnaroda.cz je chráněn jako dílo souborné a je možné jej využívat pouze v souladu s autorským zákonem za účelem přístupu a běžného užívání obsahu databáze. Podmínkou oprávněného užití autorských děl (nebo jejich částí) zveřejněných na webové stránce www.pametnaroda.cz je získání licence od organizace POST BELLUM, z.ú., se sídlem Španělská 1073/10, Praha 2, IČ: 26548526 (dále jen „POST BELLUM“). Za tímto účelem nás, prosím, kontaktujte na e-mailu: info@postbellum.cz Není-li s organizací POST BELLUM na základě písemné licenční smlouvy dohodnuto jinak, je možné autorská díla (nebo jejich části) užívat pouze pokud takové užití není v rozporu s běžným způsobem užití a ani jím nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora, a to zejména následujícími způsoby: • užívat autorské dílo (nebo jeho část) pro osobní potřebu fyzické osoby, pokud účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu; • užívat výňatky (úryvky) autorského díla v odůvodněné míře ve svém samostatném díle nebo pro účely vědecké či odborné tvorby, pokud takové užití bude v souladu s poctivými zvyklostmi, zásadami citování autora a zdroje a jsou použity pouze v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem; • užívat autorské dílo (nebo jeho část) při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a to v rozsahu odpovídajícímu sledovanému účelu; • užívat autorské dílo (nebo jeho část) ve spojitosti se zpravodajstvím týkajícím se aktuálních událostí, a to v rozsahu odpovídajícím informačnímu účelu, a to spolu s uvedením jména autora a odkazem na zdroj www.pametnaroda.cz; • užívat autorské dílo (nebo jeho část) v odpovídající míře v periodickém tisku, televizním či rozhlasovém vysílání nebo jiném hromadném sdělovacím prostředku, a to spolu s uvedením jména autora a odkazem na zdroj www.pametnaroda.cz; • užívat autorské dílo (nebo jeho část) při školních představeních, v nichž účinkují výlučně žáci, studenti nebo učitelé školy nebo školského či vzdělávacího zařízení, pokud účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu. Neoprávněné užití autorských děl (nebo jejich částí) v rozporu s autorským zákonem může mít za následek vznik občanskoprávní, správní a trestněprávní odpovědnosti. POST BELLUM je oprávněno se domáhat namísto autora některých nároků, jako je právo na náhradu škody a na vydání bezdůvodného obohacení podle zvláštních právních předpisů. V případě, že badatelé a badatelky budou chtít z archivovaných rozhovorů citovat ve svých vědeckých a kvalifikačních pracích, nechť prosím uvedou jméno instituce, kde je sbírka uložena (nejlépe psát kurzívou), dále pak název sbírky (tj. „Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu“), jméno a příjmení narátora, jméno a příjmení tazatele a datum vedení rozhovoru.