Příběhy česko-rakouského pohraničí KPF-01-210

Post Bellum / Evropský fond pro regionální rozvoj / Interreg V-A Rakousko - Česká republika

Organizace Post Bellum, pobočka Paměť národa Jižní Čechy v rámci projektu Příběhy česko-rakouského pohraničí zaznamenala příběhy, které se udály v česko-rakouském pohraničí ve 20. století. Pomocí unikátní patentované metody Eye Direct byly zaznamenány osobní příběhy celkem 22 pamětníků z jihočeské i hornorakouské oblasti. Natáčení probíhala v češtině i němčině, natáčelo se v jižních Čechách i v Horním Rakousku v průběhu realizace projektu od jara 2020 do podzimu 2021. Nejstarší pamětnici bylo v roce 2021 – 99 let. Z natočených výpovědí byl připraven dvoujazyčný česko-německý video dokument Hranice/Grenze, jež byl součástí vzdělávací diskuze se zástupci z Čech a Rakouska. Diskuzní večer byl on-line vysílán 8. 12. 2021 a je dále k dispozici spolu s video dokumentem na kanále YouTube, pod názvem Premiéra filmu Hranice a beseda s historiky. V případě zájmu o jakékoli informace nebo výstupy projektu, prosím kontaktujete POST BELLUM, z.ú., pobočku Paměť národa Jižní Čechy https://www.postbellum.cz/pobocky/pamet-naroda-jizni-cechy/ Partner projektu: Verein Freies Radio Freistadt Podpora EFRR: 19.854,50 EUR Celkové náklady projektu: 24.846,03 EUR Doba realizace projektu: 1.2.2020 – 31.12.2021 Příběhy česko-rakouského pohraničí/Geschichten des österreichisch-tschechischen Grenzgebietes číslo projektu KPF/01/210 Fond malých projektů, Program Interreg V-A, Rakousko – Česká republika Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Popis autorských práv

Prohlášení o autorských právech Příběhy pamětníků, texty, fotografie, obrázky, zvukové záznamy, audiovizuální záznamy a jakákoli jiná autorská díla vytvořená v rámci projektu Příběhy česko-rakouského pohraničí a zveřejněná na internetových stránkách www.pametnaroda.cz (dále jen „autorská díla“) jsou jednotlivě a jako celek chráněna autorským právem jako autorská díla v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“). Obsah databází nacházejících se na internetových stránkách www.pametnaroda.cz je chráněn jako dílo souborné a je možné jej využívat pouze v souladu s autorským zákonem za účelem přístupu a běžného užívání obsahu databáze. Podmínkou oprávněného užití autorských děl (nebo jejich částí) zveřejněných na webové stránce www.pametnaroda.cz je získání licence od organizace POST BELLUM, z.ú., se sídlem Španělská 1073/10, Praha 2, 12000, IČ: 26548526 (dále jen „POST BELLUM“). Za tímto účelem nás, prosím, kontaktujte na e-mailu: info@postbellum.cz Není-li s organizací POST BELLUM na základě písemné licenční smlouvy dohodnuto jinak, je možné autorská díla (nebo jejich části) užívat pouze pokud takové užití není v rozporu s běžným způsobem užití a ani jím nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora, a to zejména následujícími způsoby: • užívat autorské dílo (nebo jeho část) pro osobní potřebu fyzické osoby, pokud účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu; • užívat výňatky (úryvky) autorského díla v odůvodněné míře ve svém samostatném díle nebo pro účely vědecké či odborné tvorby, pokud takové užití bude v souladu s poctivými zvyklostmi, zásadami citování autora a zdroje a jsou použity pouze v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem; • užívat autorské dílo (nebo jeho část) při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a to v rozsahu odpovídajícímu sledovanému účelu; • užívat autorské dílo (nebo jeho část) ve spojitosti se zpravodajstvím týkajícím se aktuálních událostí, a to v rozsahu odpovídajícím informačnímu účelu, a to spolu s uvedením jména autora a odkazem na zdroj www.pametnaroda.cz; • užívat autorské dílo (nebo jeho část) v odpovídající míře v periodickém tisku, televizním či rozhlasovém vysílání nebo jiném hromadném sdělovacím prostředku, a to spolu s uvedením jména autora a odkazem na zdroj www.pametnaroda.cz; • užívat autorské dílo (nebo jeho část) při školních představeních, v nichž účinkují výlučně žáci, studenti nebo učitelé školy nebo školského či vzdělávacího zařízení, pokud účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu. Neoprávněné užití autorských děl (nebo jejich částí) v rozporu s autorským zákonem může mít za následek vznik občanskoprávní, správní a trestněprávní odpovědnosti. POST BELLUM je oprávněno se domáhat namísto autora některých nároků, jako je právo na náhradu škody a na vydání bezdůvodného obohacení podle zvláštních právních předpisů.