Příběhy Malé Strany a Hradčan

Post Bellum

Projekt Příběhy Malé Strany_ Projekt KC Kampa (http://www.kckampa.eu/) Chceme formou orální historie zdokumentovat paměť Malé Strany a Hradčan. V biografických rozhovorech chceme spolu s příběhy pamětníků zachytit i historii Malé Strany a Hradčan a proměny této čtvrti v čase. Malá Strana vždy měla a má svá specifika, která jsou utvářena především jejími obyvateli. Příběhy místních mnohdy připomínají Nerudovy Malostranské povídky. Paměť čtvrti tvoří především samotní lidé, kteří v ní bydlí anebo s ní spojili svůj život pracovně. Malá Strana se však za posledních 20let velmi proměnila a k dalšímu úbytku obyvatel a změně sociální skladby obyvatelstva nadále dochází. Proto chceme tuto paměť místa, které se tak rychle proměňuje, zachytit, než zmizí úplně. Pomocí audio ( příp.) video nahrávek chceme biograficky zachytit životní příběh vybraných osobností. Během rozhovorů budeme akcentovat především prvky týkající se právě života na Malé Straně a Hradčanech, proměny jednotlivých domů, ulic, sousedských vazeb a života v centru metropole. Myslíme si, že pro komunitu Malé Strany je důležité znát svou minulost, tak aby se navázalo ve fungování čtvrti jako „vesnice“ uprostřed velkoměsta.

Popis autorských práv

Příběhy pamětníků, texty, fotografie, obrázky, zvukové záznamy, audiovizuální záznamy a jakákoli jiná autorská díla vytvořená v rámci projektu Příběhy 20.století, na internetových stránkách www.pametnaroda.cz (dále jen „autorská díla“) jsou jednotlivě a jako celek chráněna autorským právem jako autorská díla v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“). Obsah databází nacházejících se na internetových stránkách www.pametnaroda.cz je chráněn jako dílo souborné a je možné jej využívat pouze v souladu s autorským zákonem za účelem přístupu a běžného užívání obsahu databáze. Podmínkou oprávněného užití autorských děl (nebo jejich částí) zveřejněných na webové stránce www.pametnaroda.cz je získání licence od organizace POST BELLUM, z.ú., se sídlem Španělská 1073/10, Praha 2, 120 00, IČ: 26548526 (dále jen „POST BELLUM“). Za tímto účelem nás, prosím, kontaktujte na e-mailu: info@postbellum.cz Není-li s organizací POST BELLUM na základě písemné licenční smlouvy dohodnuto jinak, je možné autorská díla (nebo jejich části) užívat pouze pokud takové užití není v rozporu s běžným způsobem užití a ani jím nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora, a to zejména následujícími způsoby: • užívat autorské dílo (nebo jeho část) pro osobní potřebu fyzické osoby, pokud účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu; • užívat výňatky (úryvky) autorského díla v odůvodněné míře ve svém samostatném díle nebo pro účely vědecké či odborné tvorby, pokud takové užití bude v souladu s poctivými zvyklostmi, zásadami citování autora a zdroje a jsou použity pouze v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem; • užívat autorské dílo (nebo jeho část) při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a to v rozsahu odpovídajícímu sledovanému účelu; • užívat autorské dílo (nebo jeho část) ve spojitosti se zpravodajstvím týkajícím se aktuálních událostí, a to v rozsahu odpovídajícím informačnímu účelu, a to spolu s uvedením jména autora a odkazem na zdroj www.pametnaroda.cz; • užívat autorské dílo (nebo jeho část) v odpovídající míře v periodickém tisku, televizním či rozhlasovém vysílání nebo jiném hromadném sdělovacím prostředku, a to spolu s uvedením jména autora a odkazem na zdroj www.pametnaroda.cz; • užívat autorské dílo (nebo jeho část) při školních představeních, v nichž účinkují výlučně žáci, studenti nebo učitelé školy nebo školského či vzdělávacího zařízení, pokud účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu. Neoprávněné užití autorských děl (nebo jejich částí) v rozporu s autorským zákonem může mít za následek vznik občanskoprávní, správní a trestněprávní odpovědnosti. POST BELLUM je oprávněno se domáhat namísto autora některých nároků, jako je právo na náhradu škody a na vydání bezdůvodného obohacení podle zvláštních právních předpisů.

1 pamětník
stránka 1 / 1