Následující text není historickou studií. Jedná se o převyprávění pamětníkových životních osudů na základě jeho vzpomínek zaznamenaných v rozhovoru. Vyprávění zpracovali externí spolupracovníci Paměti národa. V některých případech jsou při zpracování medailonu využity materiály zpřístupněné Archivem bezpečnostních složek (ABS), Státními okresními archivy (SOA), Národním archivem (NA), či jinými institucemi. Užíváme je pouze jako doplněk pamětníkova svědectví. Citované strany svazků jsou uloženy v sekci Dodatečné materiály.

Pokud máte k textu připomínky nebo jej chcete doplnit, kontaktujte prosím šéfredaktora Paměti národa. (michal.smid@ustrcr.cz)

poručík Alfred Bäcker (* 1921  †︎ 2012)

Dnes se nám vede dobře, ale vedlo by se nám ještě lépe, kdybychom nebyli vyhnaní

 • Alfred Bäcker se narodil v září roku 1921 v Českých Budějovicích

 • vyrůstal v česko-německém prostředí

 • navštěvoval německou měšťanku

 • německé reálné gymnázium

 • maturoval v roce 1939

 • v Norimberku se vyučil telefonistou

 • byl odvelen na frontu, konkrétně do Finska

 • shledání s bratrem, společný odjezd domů do Českých Budějovic

 • návrat do Finska

 • Alfred Bäcker byl raněn

 • Mnichov – vojenská akademie

 • Ardeny

 • opět raněn

 • po uzdravení byl odvelen do Maďarska, kde dostal zápal plic

 • konec války strávil ve Vídni

 • návrat domů, chycen partyzány

 • setkání s rodiči a odchod do Rakouska

 • poválečný život v Rakousku

 • zemřel 10. září 2012

Dětství v Českých Budějovicích

Alfred Bäcker se narodil v září roku 1921 v Českých Budějovicích do smíšeného manželství. Maminčina rodina byla původem česká, z otcovy strany byla rodina německá. Otec pracoval v budějovické plynárně, kterou postavil Alfredův dědeček.

„Měl jsem německé rodiče a otec byl ředitelem české městské plynárny v Českých Budějovicích, kterou převzal jako ředitel v roce 1914 a od té doby byl ředitelem. Měli jsme potíže v roce 1918, když město Budějovice měnilo vládu, rakouská vláda končila a česká vláda začala. Otec jako Němec musel slíbit, aby zůstal ředitelem plynárny, že alespoň jedno dítě, pokud bude mít děti, vychová jako Čecha. Můj starší bratr se mohl jmenovat Wilhelm, poněvadž otec i praotec byli Wilhelmové a všichni Bäckeři byli Wilhelmové. A já jsem dostal to mezinárodní jméno, které dlouho hledali – Alfred. Tím nebylo jasné, jestli se musím stát Čechem, nebo Němcem. To se rozhodlo, když mi bylo sedm let. A to zase byla zvláštnost, město České Budějovice mělo českého starostu a ten dělal dluhy a musel tedy opustit magistrát a přišel za to jeden pán z úřadu české vlády a převzal to místo starosty a ten se podíval na tu činnost mého otce a podíval se na hospodářská data plynárny, byly skoro nejlepší v celém městě, ze všech městských závodů a podniků. A ten pak řekl: ,Dělejte s vašimi dětmi, co chcete, mě to nezajímá.‘ A od té doby jsem šel na německou školu, a ne na českou. A tak jsem se stal Němcem.“

Od sedmého roku věku navštěvoval německou školu. Poté docházel do reálného gymnázia v Českých Budějovicích. Vychován byl v česko-německém prostředí a to je také důvodem, proč i dnes umí velmi dobře česky.

„Rodiče sedm let nevěděli, čím budu, tak mě vždycky poslali dolů do fabriky, my jsme tam bydleli, a řekli, že mám mluvit s dělníky a zaměstnanci česky. A to jsem dělal. Maminka uměla velice dobře česky a babička byla Poločeška a prababička Češka, která neuměla německy. To je ze strany mé matky. Ale ze strany otce jsme byli všichni Němci, původně z Německa, ale že můj děda byl stavitelem plynáren, tak se dostal do Budějovic tenkrát, v českém Rakousku, plynárnu postavil a pak tam zůstal. Tak ze strany otce jsme Němci a ze strany matky jsme míšení, poněvadž tam jsou také Němci. Němci, kteří mají české jméno, a Češi, kteří potom byli Němci, tak jako to bylo obvykle v Budějovicích. Tam se nikdy nevědělo, jestli je to čistý Čech, nebo čistý Němec. Protože když jsme mluvili spolu, tak se mohlo stát, že jsme mluvili polovic německy. V tom smyslu jsem také byl vychovaný. Mám takovou větu: Mutr vypucovala fotrovu ivercír na gongu. To je budějovicky, polovic česky, polovic německy, a v tom smyslu jsem také byl vychovaný.“

V Českých Budějovicích před druhou světovou válkou žila i velmi významná židovská komunita a většina židovských obyvatel se hlásila k německé národnosti.

„Skoro všichni Židi byli tenkrát Němci. Když jsem chodil ještě na základní školu, tak jsem ještě nevěděl, co je Žid. A to za námi v těch dvanáct hodin, když jsme šli domů, běželi čeští školáci a křičeli: ,Žide, Žide.‘ A pak jsem se doma zeptal, co je Žid. Ale na střední škole, já jsem byl evangelík, a spousta spolužáků byli katolíci, a když jsme měli nějakou tu hodinu náboženství, tak jsme měli volnou hodinu společně se Židy a kvůli tomu jsme se s nimi často setkávali.“

Běžnou součástí života v té době bylo i členství v některém z rozličných spolků. Pamětník navštěvoval německý tělovýchovný spolek Turnverein.

„My jsme měli krátké černé kalhoty a měli jsme šedé košile a byla to uniforma, ale ne národně socialistická, to byl Turner. Sokoli měli také kroj, zvláštní jakousi uniformu.“

Jednou ze vzpomínek Alfreda Bäckera je také ta, která vyjadřuje jeho vztah k první republice: „A to je ten rozdíl, který tenkrát byl, ti lidé byli proti Němcům a také bych k tomu řekl i henleinovci, poněvadž my jsme znali mnoho, spoustu henleinovců. Ale nikdy se nemluvilo o tom, že bychom chtěli rušit Českou republiku nebo Československou. A to vám říkám na čestné slovo. Nikdo z nás až do roku 1938 nemyslel na to, že bychom chtěli porušit republiku, my jsme také nic nedělali, kdybychom to chtěli, tak bychom to udělali, ale to se nestalo, nikde. Nějaký německý vliv na nás neexistoval.“

Změny v česko-německém smýšlení podle pamětnických výpovědí obvykle spadají do období třicátých let dvacátého století, tedy do doby po vyvrcholení hospodářské krize, která se všeobecně více dotkla německého obyvatelstva. Dalším důležitým mezníkem byly v tomto ohledu volby v roce 1935. Do česko-německo-židovských vztahů zasáhly také tzv. norimberské zákony, které byly vyhlášeny v Německu dne 15. 9. 1935. Po tzv. křišťálové noci v listopadu roku 1938 nastala takzvaná arizace a Židé byli prakticky vyřazeni ze společenského života. Na tyto okamžiky vzpomíná Alfred Bäcker v souvislosti se svými učiteli, konkrétně těmi z německého reálného gymnázia, kde studoval po německé měšťance: „Byli nuceni opustit školu, ale byli to dobří učitelé a často jsme na ně vzpomínali.“

Do vztahů na Českobudějovicku se promítla také postupná mobilizace a především Mnichovská konference, na níž se sešli představitelé evropských velmocí – Německa, Velké Británie, Francie a Itálie. Výsledkem byla dohoda založená na principu appeasementu, po jejímž podpisu přišla Československá republika o své pohraniční oblasti. To, jak známo, obývali zejména Němci. Po postoupení území Německu, Polsku a Maďarsku přišla Československá republika celkem o 41 tisíc km² a 4,9 milionů obyvatel. Následně se z pohraničí stěhovalo české obyvatelstvo do vnitrozemských oblastí.

„My jsme jezdívali každý rok z Budějovic do Kaplic, tam jsme měli známé. Navštěvovali jsme se. Jednou jsem jel z Kaplic do Budějovic, to datum už přesně nevím, ale bylo to před tím, než propukl strach, že bude válka. A tam byly ty vagony nacpané lidmi, kteří vzali s sebou to nejnutnější a chtěli z toho okolí hranic pryč do Československa a ti lidé jeli dál do Plzně a dál. A ti lidé měli strach, že bude válka, že na tom území Šumavy budou boje o bunkry, které tam byly postavené.“

Odveden do Finska

Rok nato, v roce 1939, maturoval Alfred Bäcker na reálném gymnáziu. Poté byl poslán do Norimberku, kde se vyučil telefonistou. Na podzim tohoto roku začala německým útokem na Polsko druhá světová válka. SSSR jako tehdejší spojenec Německa si již na podzim roku 1939 zajistil dominantní postavení v pobaltských republikách vynucenými smlouvami o přátelství a rozmístěním vojenských jednotek na území Litvy, Lotyšska a Estonska, což vedlo k jejich snadné anexi v červnu roku 1940. Pokus o provedení stejného scénáře ve Finsku však ztroskotal. To vedlo k sovětsko-finské válce, ve které se však Finům podařilo odrazit počáteční útok Rudé armády, zahájený 30. 11. 1939 bez vyhlášení války. Do Finska na východní frontu byl odvelen i Alfred Bäcker. Německé velení ovšem podcenilo tamější podmínky a klima. Němečtí vojáci často trpěli zimou: „V tom lágru, kde jsme bydleli, jsme hlavně drželi stráž, bylo to asi 120 lidí a to jsme si také dělali iglú, a víc než půl hodiny jsme nevydrželi venku a ta hlavní práce byla stráž a stráž byla dvacet minut, půl hodiny nejdéle, protože jinak bychom zmrzli. Měli jsme jenom oči nezakryté, jinak vše muselo být zabalené.“ Prakticky se bojovalo pouze v létě. „V létě to bylo docela jinak, v létě jsme měli fronty a každý den byly buď z dělostřelectva nebo z pěších pluků útoky a museli se bránit každý den. Ale ne u dělostřelectva, to bylo u pěších vojsk a my jsme podporovali samozřejmě tyto útoky a protiútokem dělostřelectvem a my jsme podporovali to spojení mezi frontou a štábem.“

Ve Finsku strávil Alfred Bäcker zhruba rok a půl. Přímo neuvěřitelná se proto zdá být vzpomínka na setkání s jeho bratrem Vilémem: „My jsme byli dva roky bez dovolené a jeden a půl roku tam nahoře (ve Finsku) a k našemu štábu přišel kamarád a seznámil se se mnou a říkal: ,Jé, ty jsi Bäcker, my máme také Bäckera.‘ Teď nevím, byla to pátá nebo třetí baterie. A když jsme tahali dráty, tak jsem k té baterii přišel a zeptal jsem se, jestli mají Bäckera. Řekli mi, že Bäckera také mají. A byl to můj bratr. Čtyři tisíce kilometrů od domova – a setkali jsme se na frontě. To bylo před Vánocemi roku 1941 a mohli jsme slavit Vánoce společně. A to bylo to nejhezčí, co se mi stalo. A pak jsme se také dohodli, až bude první možnost, že pojedeme domů. To nastalo o Vánocích roku 1942. Spolu jsme se hlásili, spolu jsme byli zase na lodi od O’Lovernbroku až po Danzig (dnešní Gdańsk). Z Danzigu jsme vlakem jeli do Drážďan a z Drážďan až do Budějovic. To byly Vánoce roku 1942 a pak jsme se zase vrátili spolu, zase společně, zase na frontu ve Finsku.“

Poté se bratři Bäckerovi rozdělili, každý odešel ke své jednotce. U ní Alfred Bäcker bojoval do té doby, než onemocněl.

„A pak jsem ve Finsku stonal s plícemi, bratr ne, ten zůstal na frontě, a já jsem se dostal bez zbraní s vlakem Červeného kříže přes Švédsko zase do Německa. A pak jsem měl asi půl roku na zotavenou.“

Stonal v Mnichově, po uzdravení tamtéž získal vojenské vzdělání a opět byl odvelen na frontu, tentokrát na západ do Arden.

Bitva v Ardenách

Bitva v Ardenách je označována jako rozhodující bitva na západní frontě v poslední fázi druhé světové války a tato mohutná ofenziva, zvaná stráž na Rýně (německy Wacht am Rhein), měla za cíl úderem přes Ardeny na Brusel a Antverpy odříznout část anglo-amerických vojsk na západní frontě. To mělo umožnit separátní mír se západními spojenci. Samotná bitva pak začala 16. prosince 1944. Pamětník se zmiňuje o dni 26. prosince 1944, kdy americké bojové jednotky vyprostily důležitou silniční křižovatku Bastogne a v následujících dnech zastavili Spojenci pomocí letectva německou ofenzivu ve všech směrech. V Ardenách pamětník ovšem dlouho nebojoval.

„To bylo druhého svátku vánočního roku 1944 a my jsme měli útok a já jsem měl tu funkci, abych podporoval dělostřelectvem ten útok, a bylo mi docela špatně a při útoku jsme dostali tolik zásahů, že jsme vůbec nevěděli, kde jsme a co máme dělat. A to jsem byl raněn a byl jsem v bezvědomí, a když jsem přišel k sobě, nevěděl jsem, co se se mnou stalo, a naposledy si pamatuji, že jsem vyletěl do vzduchu, a pak už nic. Odpoledne jsem zase přišel k vědomí a nevěděl jsem, co bylo, byl klid, žádní vojáci, jenom padlí a ranění, a tak jsem se orientoval, kde byla asi ta strana, kde jsme byli my, a ne Amerikáni, a šel jsem tedy podle pocitu asi dva tři kilometry, než jsem slyšel zase první německá slova. A já jsem nevěděl, jak vypadám, a zeptal jsem se, kde je naše jednotka, a když jsem k nim přišel, tak se na mne podívali, jako bych byl duch. Já jsem byl plný krve a ta uniforma byla rozstřílená a oni mysleli, že jsem padl, a měli radost, že jsem se vrátil.“

Alfreda Bäckera opět štěstěna zachránila od tvrdých bojů, při nichž Němci ztratili téměř 100 tisíc mužů, kteří zahynuli, byli raněni nebo padli do zajetí. Na druhé straně Američané ztratili 81 tisíc mužů. Bitva v Ardenách tak byla poslední německou ofenzivou a vyčerpala německé strategické zálohy, zejména tankové, které již nebylo možné nahradit.

V Maďarsku

Jak sám pan Bäcker uvádí „důstojníků dělostřelectva nebylo moc“, a tak byl brzy převelen do Maďarska: „Mě nenechali čekat, poněvadž důstojníci dělostřelectva měli krátký život a nebylo jich dost, a tak mě zase strčili na ruskou frontu, do Maďarska.“

Tam však po několikadenní službě na věži dostal zápal plic.

Cesta z Vídně domů

Konec války pak strávil ve vídeňské nemocnici a přemýšlel o návratu domů. Ve Vídni zanechal všechny své věci a vojenským autem se dostal za hranice, k rodičům do Dobré Vody.

„Já jsem se dostal do lazaretu na kraji Vídně a tam jsem nechal svůj důstojnický kufr, uniformu, všechno, zbraně, a dostal jsem dovolenou do Budějovic. A když jsem se vrátil z Budějovic, tak byly moje věci v Rusku. Protože Rusové mezitím zabrali okolí Vídně a já jsem poprvé nic neměl, vůbec nic, jenom to, co jsem měl na dovolenou. ... Když jsem byl ve Vídni, tak jsem věděl, že válka je prohraná, a chtěl jsem do Budějovic domů, ale nevěděl jsem, že bude revoluce, s tím jsem nepočítal. Když jsem se vrátil do Budějovic, tak jsem chtěl k mým rodičům, na Dobrou Vodu, to je blízko Budějovic, tam bydleli. A tam mě chytli partyzáni. Já jsem už vůbec nevěděl, co se tady děje. Najednou tu byli civilisti s puškou a červené nárameníky a zeptali se mne, jestli jsem Němec, měl jsem německé vojenské auto. Řekli mi: ,Jste Němec, tak nechte auto stát.‘ A vedli mě k předsedovi národního výboru v Dubíkově, to je vesnice u Českých Budějovic. A partyzáni říkali: ,Zastřelte ho!‘ A ten pán se na mne podíval a zeptal se: ,Kolik máte sourozenců?‘ – ,Mám jednoho bratra.‘ – ,Jak se jmenuje?‘ – ,Vilém.‘ On tak křičel: ,Zavřete ho!‘ To aby mě nezastřelili, protože já jsem byl pro ty mladé lidi ta první oběť, kterou našli.“

Ovšem jako v mnoha jiných situacích měl štěstí, šéf partyzánů se znal s jeho rodiči: „Šéf partyzánů měl hostinec v Dubičném a znal moje rodiče a chtěl jen zjistit, jestli jsem to já, protože oni mysleli, že jsme už padli, protože když jsme dva roky nebyli doma, tak si mysleli, že rodiče jen nechtěli přiznat, že oba dva synové jsou mrtví. Měl radost, že alespoň já žiji a vzal mě k sobě domů a poslal svoji dceru k mým rodičům, že jsem v jistotě, že se mi nic nestane. Potom mě osvobodil, nechal mě ujet autem a já jsem se pak mohl dostat do Budějovic, moje rodiče vzít a za tři hodiny vše zabalit. Osmého května se nám podařilo uprchnout do Rakouska. Já jsem měl vojenské auto, tak to nebylo (tak hrozné) a my jsme s německým vojskem prošli všechny bariéry, dostali jsme se až do Kaplic, kde už bylo Německo, a tak jsme se dostali živí z Budějovic ven. Můj bratr, ten byl v Praze, my jsme asi deset let o něm nic neslyšeli a pak jsme dostali zprávu, že byl zakopán v Blatné, to je blízko Písku. Ale toho se už otec nedožil, protože zemřel v roce 1953.“

Po útěku za hranice znovuobnovené Československé republiky původně rodina Bäckerových mířila za příbuznými do Štýrska, ale tam byli Rusové, tak si to rozmysleli a zůstali u rolníka v Rakousku. Poté bydleli v Linci. Alfred se živil šitím bot a brašen.

Displaced person

„Já jsem byl displaced person, kde jsem byl doma, tam jsem nebyl doma, protože Rakousko byl také můj domov, ale já jsem byl displaced person, bez práv. Nedostal jsem doma práci, poněvadž práce tenkrát nebyla k dostání, a jako cizinec, ano, já jsem byl doma cizincem a rakouskou národnost jsem dostal až v roce 1956. Do té doby jsem nemohl dostat práci a pracoval jsem u Američanů jako řidič.“

Alfred Bäcker žije v Rakousku dodnes. Na česko-německé Budějovice však nikdy nezapomněl.

„Když dnes někdo řekne, vy jste měl štěstí, že jste byl vyhnaný, říkám, tak to žádnému Čechu nepřeji. Ale dnes se nám vede dobře, ale vedlo by se nám ještě lépe, kdybychom nebyli vyhnaní.“

© Všechna práva vycházejí z práv projektu: Příběhy 20. století

 • Příbeh pamětníka v rámci projektu Příběhy 20. století (Teresa Urbářová)