cs_CZ de_DE en_GB es_CU fr_FR hr_HR hu_HU hy_AM ka_GE pl_PL ro_RO ru_RU sk_SK uk_UA 

Karel Janovický (1930) - ჩანაწერები

პროექტი : A Century of Boy Scouts
დაწესებულება : JUNAK – ASSOCIATION OF SCOUTS AND GUIDES, Post Bellum

მასალების გამოყენების ყველა უფლება გათვალისწინებულია კონკრეტული პროექტების მიერ. თუ თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ მასალები ამ მოწმის შესახებ, გთხოვთ მოგვწეროთ.
  • Born on February 18, 1930, in Plzeň
  • Attended primary school at the teaching institute in Plzeň
  • 1946 - the first Scout camp on the River Střela
  • 1947 and 1948 - camping near the Pond of Myslív
  • 1949 – was prevented from studying at the Academy of Music
  • October 1949 - emigration to Germany and then Great Britain
  • 1962 - began working at the BBC
  • 1980-1990 - head of the Czechoslovak editorial board at the BBC
  • 1990 - retirement
  • Lives in London

დაინტერესდით ისტორიით? გინდათ გაიგოთ უფრო მეტი?

16/10/2012
ინტერვიუ ჩაწერილია პროექტის A Century of Boy Scouts,ფარგლებში, ინტერვიუს ენაა ჩეხური.
სრული ჩანაწერი და პროტოკოლი ხელმისაწვდომია მხოლოდ რეგისტრირებული მკვლევარებისთვის

MP3, 61.71 MiB, 1:7:24 s
შეგიძლიათ რეგისტრაცია კვლევით განყოფილებაში აქ.

კვლევით განყოფილებაში შესვლა

შესვლა :პაროლი :

რეგისტრაცია კვლევით განყოფილებაში

დაგავიწყდათ პაროლი?


დააყენეთ მთავარ გვერდად   | RSS  | კონტაქტები   |  (c) 2000 - 2018 Post Bellum