cs_CZ de_DE en_GB es_CU fr_FR hr_HR hu_HU hy_AM ka_GE pl_PL ro_RO ru_RU sk_SK uk_UA 

Eva Roubíčková (1921 - 2013) - ჩანაწერები

პროექტი : Stories of 20th Century
დაწესებულება : Post Bellum

მასალების გამოყენების ყველა უფლება გათვალისწინებულია კონკრეტული პროექტების მიერ. თუ თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ მასალები ამ მოწმის შესახებ, გთხოვთ მოგვწეროთ.
  • born 16th July 1921 in Žatec
  • father Arnošt Mändel a grammar school teacher, veteran of WWI
  • 1938, fled the Sudetes because of Jewish descent, family lived in Prague
  • 1941, deported to the Terezín ghetto
  • farm work
  • took part in smuggling goods into Terezín, she and other prisoners were supplied by Karel Košvanec, a railwayman from Bohušovice
  • parents killed in gas chambers in 1944
  • remained in Terezín till end of the war, then happily reunited with pre-war fiancé Richard Roubíček, married, brought up two children
  • author of The Terezín Diary [Terezínský deník], published in 2009
  • she died 1.12.2013.

დაინტერესდით ისტორიით? გინდათ გაიგოთ უფრო მეტი?

26/08/2009
ინტერვიუ ჩაწერილია პროექტის Stories of 20th Century,ფარგლებში, ინტერვიუს ენაა ჩეხური.
სრული ჩანაწერი და პროტოკოლი ხელმისაწვდომია მხოლოდ რეგისტრირებული მკვლევარებისთვის

MP3, 140.34 MiB, 3:24:23 s
შეგიძლიათ რეგისტრაცია კვლევით განყოფილებაში აქ.

კვლევით განყოფილებაში შესვლა

შესვლა :პაროლი :

რეგისტრაცია კვლევით განყოფილებაში

დაგავიწყდათ პაროლი?


დააყენეთ მთავარ გვერდად   | RSS  | კონტაქტები   |  (c) 2000 - 2018 Post Bellum