cs_CZ de_DE en_GB es_CU fr_FR hr_HR hu_HU hy_AM ka_GE pl_PL ro_RO ru_RU sk_SK uk_UA 

Učení Příběhy 20. století

01/05/2018

Post Bellum přichází s novou vzdělávací aktivitou. Vytvoří sedm kvalitních modulů k rozvoji klíčových kompetencí žáků účinným a účelným propojením formálního a neformálního vzdělávání na 'pozadí' příběhů pamětníků 20. století.

Žáci a pedagogové si atraktivním způsobem osvojí nové dovednosti, naučí se lépe komunikovat/prezentovat v rodném jazyce, naučí se práci s digitálními technologiemi, jak se chopit iniciativy/podnikat, zlepší své občanské a sociální schopnosti, rozšíří si kulturní povědomí a naučí se lépe učit.


Základní informace:

Název projektu CZ: Učení příběhy 20. století

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008281

Skutečné datum zahájení: 1. 4. 2018

Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2021

 

JAKÝ PROBLÉM PROJEKT ŘEŠÍ?

Projekt lze nahlédnout ve 2 úrovních problémů. Mikro a makro úrovní.

a ) Makro úroveň

Kurikulární reforma v ČR, mj. opírající se o rozvoj klíčových kompetencí a propojování různých sfér vzdělávání do jednoho smysluplného celku, zaštítěného Národním plánem vzdělávání, do jisté míry selhala. Důvodem není jen dlouhá doba neexistence Národního plánu vzdělávání. Učitelé jsou navíc často uzavřeni v myšlenkových světech svých škol a nemají možnost aktivní interakce s pracovníky v neformální sféře vzdělávání. Případná vzájemná interakce se pak mnohdy omezuje na epizodické návštěvy muzeí a kulturních pořadů, ovšem ne vždy s jasným, didakticky dobře ukotveným přesahem do cílů formálního vzdělávání. Jedním z důsledků je pak malá synergie a nízká efektivita takových interakcí.

Podle dat z mezinárodních šetření (OECD, PISA) mnozí čeští žáci nedosahují ani základní úrovně v klíčových kompetencích. Zároveň pedagogům ve formálním vzdělávacím proudu často chybí praktická znalost aktivizujících metod, která by usnadnila osvojení klíčových kompetencí (zejména v jejich dovednostní a postojové složce).

b) Mikro úroveň

Dle zjištění ČŠI (tematická zpráva 2016), pedagogové ZŠ při výuce soudobých dějin věnují 65% vědomostní složce vzdělávacího cíle a pouze 13% dovednostní. Na středních školách je to dokonce 70% vědomostní složky oproti 7% složky dovednostní. Postojová složka v obou případech činí necelou čtvrtinu. Z definice klíčových kompetencí (viz materiály MŠMT), je zřejmé, že v takové situaci je velmi nesnadné rozvíjet KK, kde je dovednostní a postojová složka stejně důležitá jako vědomostní. Zároveň ČŠI upozorňuje, že tyto složky vzdělávacího cíle umí dobře rozvíjet pracovníci neformálního vzdělávání (např. Post Bellum - přímo zmíněno ČŠI). Je proto žádoucí, aby došlo k většímu propojení pracovníků obou vzdělávacích proudů (formálního i neformálního vzdělávání), s cílem dosáhnout maximálního účinu ve všech složkách vzdělávacích cílů: vědomostních, dovednostních i postojových.

 

CO JE CÍLEM PROJEKTU?

Hlavní cíl projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích cíleným propojením aktivit v rámci formálního a neformálního vzdělávání, integrující i žáky se specifickými potřebami (vč. nadaných).

 

V rámci projektu vytvoříme 7 zcela nových, vzájemně propojených a navazujících programů, jež křížově propojí několik klíčových kompetencí a zohledňovat specifika neformálního vzdělávání. Tematicky projekt pokryje především oblast výuky moderních dějin a mediální výchovy. Soustava 7 navazujících programů komplexně pokryje období 2. stupně ZŠ a čtyřletých oborů SŠ, částečně i 1. stupeň ZŠ. Konkrétně pokryjeme tyto oblasti:

Zavádění mezigeneračních programů a komunitního učení pro zlepšení dostupnosti digitálního vzdělávání a dalších oblastí, podpora mezigenerační spolupráce pro vytváření kulturní kontinuity.

 

Poznávání tradic a kultur a uchování si vztahu k vlastní identitě, kultuře, tradicím a jazyku a podpora zájmu dětí a mládeže o specifika vlastního regionu, včetně tradic a zvyků většinové společnosti i sociálních, etnických a kulturních menšin, podpora vzdělávacích projektů zaměřených na poznávání historie, tradic a kultury.

Využívání kreativního a inovativního potenciálu dětí a mládeže.

Nově vytvářené programy budou rozvíjet tyto kompetence vymezené výzvou:

komunikace v mateřském jazyce, schopnost práce s digitálními technologiemi, schopnost učit se, sociální a občanské schopnosti, smysl pro iniciativu a podnikavost, kulturní povědomí a vyjádření.

Díky využití moderních technologií a konstruktivistického přístupu akcentujícího aktivní činnosti žáku, s prvky globální výchovy (Pike a Selby 1994), projektové výuky, činnostně orientovaného, kooperativního a problémového učení (Spilková 1996; Tonucci a Štech 1991, Kasíková 1997; 2001, Skalková 1995) tyto nové programy budou jak atraktivní a motivační pro děti a žáky, tak zároveň povedou k podpoře rozvoje dovednosti pro rozvoj klíčových kompetencí u pracovníků.

 

 

Projekt Učení příběhy 20. století reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008281 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

ENTER RESEARCH ROOM

Login:Password:

Registration to research room

Lost password?


SET AS HOMEPAGE  | RSS  | CONTACTS  |  (c) 2000 - 2018 Post Bellum